04-08-2017 Ηλεκτρονική ∆ιαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια Αναλωσίµων εγχυτού και του κατανεµητού δόσεων του PET-CT

03-08-2017 Αποτελέσματα ∆ημόσιας ∆ιαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Συστήματος Ενδοσκοπήσεων

27-07-2017 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 17/7/17 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/7/17

13-07-2017 – Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία ΕΑΥΜ

12-07-2017 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατρικών Υγρών & Αερίων

07-07-2017 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Συστημάτων Ακινητοποίησης

07-07-2017 – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Αναισθησιολογικού Μηχανήματος

03-07-2017 – Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων Ενδοσκοπικών Επεμβάσεων μιας χρήσεως

12-06-2017 – Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Γαντιών

12-06-2017 – Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ουροσυλλεκτών

07-06-2017 – Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ενδοσκοπικής κάμερας και
Συστήματος Κυστεοσκοπήσεων

07-06-2017 – Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Συστήματος Ενδοσκοπήσεων

01-06-2017 – Hλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ