28-07-2017 – Διακήρυξη 34/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Πληροφορικής για ένα έτος (CPV: 30230000-0)

06-07-2017 – Διακήρυξη 36/2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την Συντήρηση της εφαρμογής του παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου για ένα έτος (CPV: 72500000-0)

21-06-2017- Διακήρυξη 32/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων πλην αντιδραστηρίων για ένα έτος (CPV: 33790000-4)

08-06-2017 – Διακήρυξη 28/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου με έργο την παροχή υπηρεσιών σιδερώματος καθαρού ιματισμού για ένα έτος (CPV: 98311000-6)

25-04-2017 – Διακήρυξη 7/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Στυλεών Εργαλείων εν γένει για ένα έτος (CPV: 33140000-3)

13-04-2017 – Διακήρυξη 14/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ζυμαρικών για ένα έτος (CPV: 15850000-9)

13-04-2017 – Διακήρυξη 26/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενδοτραχειακών Σωλήνων & Σετ Νεφροστομίας για ένα έτος (CPV: 33140000-3)

13-04-2017 – Διακήρυξη 16/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αυγών για ένα έτος (CPV: 03142500-3)

13-04-2017 – Διακήρυξη 18/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών για ένα έτος (CPV: 15331170-9)